Huishoudelijk reglement

Karateclub Tshinto Leuven

 

De vereniging heeft tot doel :

- het scheppen van een omgeving waarbinnen de karate kan worden beoefend in de meest gunstige omstandigheden, onder andere door het organiseren van en deelnemen aan activiteiten zoals trainingen, instructies, initiaties en meerdaagse sportkampen, gecumuleerd met andere activiteiten, zoals initiaties en beoefening van andere sporten, cultuur, recreatie, zonder limitatief opgesomd te zijn,

- en het bevorderen en promoten van de karate in het algemeen.

 

Visie :

door het beoefenen en promoten van Wado Ryu-Karate bijdragen tot de algemene sportieve, culturele en menselijke ontplooiing van haar leden.

 

Missie :

De promotie en verspreiding van Wado Ryu-Karate zoals aangeleerd door Yoshikazu Kamigaito Sensei.

 

Strategie :

het aanbieden van Wado Ryu-Karate in de breedste zin, gekenmerkt als een totale zelfverdediging zonder gebruik van wapens (kara=leeg, te=hand), met focus op de fysieke en mentale beheersing van de persoon, beoefend in een martiale sfeer en met duidelijk gedefinieerde stijl- en schooleigenheid. Deze karate-beoefening gebeurt in een serene sfeer en ondersteund door ervaren en degelijke instructie.

 

Doelstellingen :

- Naar voor brengen van het budo-aspect van karate

- Promoten van zelfcontrole (zowel fysiek als mentaal)

- Duidelijk manifesteren van de stijl eigenheid van de Wado Ryu-Karate zoals aangeleerd door Yoshikazu Kamigaito Sensei

 

De technische organisatie

Clubverantwoordelijke/ Hoofdtrainer : Lars Van Passel

Clubexaminator : Lars Van Passel

 

De administratieve organisatie

Bestuurder: Lars Van Passel

Bestuurder: Stan Schreurs


REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

In elke organisatie gelden afspraken en regels. Opgebouwd vanuit de ervaring en geschiedenis van de organisatie helpen zij de gepaste omgeving en relatie te creëren om de doelstellingen te realiseren. Het respecteren van deze afspraken voorkomt wrijvingen en misnoegen en draagt bij tot een aangename sfeer en degelijke karate-vorming.

De hiernavolgende regels gelden binnen het karate gebeuren van Karateclub Tshinto Leuven. Elkeen die traint in Karateclub Tshinto Leuven wordt geacht deze regels te respecteren. Heeft u er vragen of problemen omtrent dan richt u zich het best tot iemand van de leiding van de club voor enige toelichting.

ALGEMEEN

Alle activiteiten en handelingen in de ruimste zin van het woord die worden uitgeoefend in en buiten de club en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de werking van de Karateclub Tshinto Leuven, worden geacht te gebeuren in opdracht van de Karateclub Tshinto Leuven. Personen die opdrachten uitvoeren, worden als aangestelden van de Karateclub Tshinto Leuven beschouwd.

Lid worden/blijven

Je wordt lid na het betalen van je lidgeld en verzekeringsbijdrage.

Bij niet betaling van het lidgeld en verzekeringsgeld wordt de deelname aan de lessen geweigerd. Je hebt maximaal 3 weken de tijd om dit na de uitnodiging van betaling in orde te brengen. Bij niet betaling na 3 weken wordt een herinnering gestuurd of gegeven in de les. De deelname kan maar hervat worden na betaling van de verschuldigde sommen.

In het geval iemand deel neemt aan de lessen zonder verzekerd te zijn en dit niet heeft gemeld aan de lesgever dan is dit integraal onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van het lid of zijn wettelijke voogden.

Transfer : Transfer van/naar een andere club is mogelijk. De modaliteiten hieromtrent zijn geregeld door het VKV.

 

§ 1 ORDE VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN AUTHORITEIT

De rangorde omtrent verantwoordelijkheid en authoriteit van de karateka’s binnen het clubgebeuren van Karateclub Tshinto Leuven is als volgt (in dalende orde van belangrijkheid) :

• volgens graad

• volgens anciënniteit van de graad

• volgens anciënniteit als clublid

• volgens leeftijd

 

§ 2 RELATIE HOGERE - LAGERE GORDELS

De hoogste gordels onder de leden, mogen tijdens het trainen motiverende opmerkingen maken gericht aan de ganse groep. Hun richtlijnen mogen echter niet storend zijn. Het is zeker hun taak niet om individueel partners te corrigeren en alzo de taak van de lesgever over te nemen.

De DAN-houders zijn mede-verantwoordelijk (naast de clubleiding) voor het in stand houden van de typische clubsfeer binnen de karateclub. Zij worden verondersteld hieromtrent het nodige initiatief te nemen. Dit gebeurt met inachtname van de bestaande clubhiërarchie en het nodige respect voor iedereen. De clubleden moeten de achterliggende redenen van dergelijke initiatieven begrijpen en ervoor open staan.

Volgens item 1 bestaat er een hiërarchie in de club. Lageren in deze hiërarchie zullen, binnen het clubgebeuren, zich schikken naar de richtlijnen van hogeren en hen de nodige eerbied toemeten. De hogeren zullen hun gezag enkel aanwenden in functie van het doel van de karate-beoefening en op geen enkele wijze dit gezag misbruiken. Problemen hieromtrent worden besproken met de clubleiding.

 

§ 3 ETIQUETTE

In de kleedkamers wordt ruimte vrijgehouden voor eigen of eventueel vreemde lesgevers.

De sporttassen worden netjes geplaatst, niet alleen in de dojo, maar ook elders.

 

§ 4 DEELNAME AAN TRAINING

A. KLEDIJ

De kledij vereist om te trainen is de karate-gi. Van beginnelingen echter wordt aanvaard dat zij gedurende hun eerste trainingen niet in karate-gi trainen.

Tekens op de karate-gi worden om reden van soberheid niet toegelaten.

De graad die men heeft wordt kenbaar gemaakt door de gordel.

De kledij waarmee men traint, is proper.

De dojo wordt betreden en verlaten in correcte klederdracht.

Het omkleden gebeurt in de kleedkamers (uit voorzorg wordt aangeraden de kledingstukken mee te nemen in de dojo.).

De dojo wordt niet betreden met schoenen. Uitzonderlijk, om redenen van hygiëne of gezondheid, en enkel mits toelating van lesgever, kan dit wel gebeuren met sportpantoffels.

Er worden geen juwelen of scherpe voorwerpen gedragen om reden van veiligheid. Onnodige ornamenten (polsbandjes, haarclips, e.d.) zijn niet toegelaten.

B. VEILIGHEID

In de gehuurde zaal staat ook sportmateriaal. Het is enkel toegestaan om het sportmateriaal te gebruiken in de les en dit op aangeven van de trainer. Het is dus niet toegestaan om op eigen initiatief het materiaal voor, tijdens of na de les te gebruiken. Indien dit toch gebeurt, zijn alle accidenten die hieruit voorkomen niet ten laste van de trainer noch de club.

De uiteinden van de karate-gi worden NIET opgerold.

Wanneer men fysiek niet in orde is, verwittigt men de lesgever.

Het gebruik van been- en armbeschermers is slechts toegelaten na akkoord van de lesgever. De beschermstukken mogen in geen geval harde bestanddelen bevatten.

C. HYGIENE

Voeten en handen zijn proper.

Nagels van handen en voeten zijn kort geknipt om kwetsuren te vermijden.

Eten of roken in de dojo (trainingsruimte) en de kleedkamers is niet toegelaten.

De kleedkamers worden proper en net gehouden.

Verwondingen moeten onmiddellijk verzorgd worden om besmetting van de wonden te voorkomen en eventuele bevuiling te vermijden. Oude verwondingen moeten vóór de training verzorgd worden.

Voor en na de training zorgen de aanwezige karateka’s ervoor dat de dojo proper is.

 

D. DE TRAINING

Bij het betreden en het verlaten van de dojo, wordt staande gegroet. (“Dank zij deze ruimte en de aanwezigen kan u trainen.”)

Het onderling groeten in de training is belangrijk, gezien de waarde die het heeft binnen de mentale vorming, en omdat het aantoont dat we onze partner respecteren.

Wanneer men niet oefent, bvb. tijdens rust of bij uitleg, neemt men een correcte houding aan, dit is zittend (geknield of in kleermakerszit) of staand, zonder ergens tegenaan te leunen.

Hoffelijkheid en respect voor de anderen is de deugd van de gevechtssport, en moet ten allen tijde op, voor en na de training aanwezig zijn.

Iedereen tracht op tijd te zijn om zodoende de les niet te storen. De laatkomers mogen alleen de training aanvatten na toestemming van de lesgever, daartoe nemen zij de zazen-houding aan. De laatkomer zal zichzelf spontaan een aangepaste conditieoefening opleggen. Toezicht hierop wordt gehouden door de hogere graden.

Het verlaten van de les wordt tot een minimum beperkt en gebeurt alleen na toelating van de lesgever. Indien iemand de training definitief verlaat groeten hij/zij en de groep elkaar.

Concentratie is noodzakelijk om vooruitgang te maken, dus onnodig spreken wordt vermeden, zeker over andere dingen dan karate. Indien er vragen zijn betreffende bepaalde oefeningen richt men zich rechtstreeks tot de lesgever, dit liefst gedurende een pauze.

E. DE GROETCEREMONIE

De geknielde groet (seiza- of zazen-houding) voert men uit bij het begin en het eind van de training. De groet is niet alleen een uiting van respect maar ook van volledige inzet.

Wat het rechtstaan betreft wacht men tot de persoon links van u opstaat. Dit gebeurt in een vloeiende beweging, zodanig dat alle aanwezigen binnen enkele seconden recht staan.

F. RELATIE LESGEVER – LEERLINGEN

Indien een “niet-zwarte gordel” opdracht krijgt les te geven schikken de aanwezige hogere gordels zich naar de richtlijnen van de hoogste in rangorde (zie item 1).

In afwezigheid van enige clublesgever zal de karateka van Karateclub Tshinto Leuven die hoogste is in rangorde (zie item 1) de leiding en de verantwoordelijkheid van de training op zich nemen.

Karateka’s die zich onttrekken aan het rechtstreeks toezicht van de lesgever (bvb. door, zelfs tijdelijk, het verlaten van de trainingsruimte) ontslaan hierdoor de lesgever van elke verantwoordelijkheid omtrent hun acties.

Op speciale trainingen voor lagere gordels zijn hogere gordels toegelaten, ze moeten echter de training volgen en mogen niet aan vrije training doen en ze respecteren de richtlijnen van de lesgever.

 

§ 5 VARIA

Geen training mag doorgaan zonder dat één der clublesgevers (zie technische clubstructuur) hiertoe duidelijk opdracht heeft gegeven, en er dus verantwoordelijk voor is.

Dit reglement is alleen wijzigbaar door de clubverantwoordelijke of door de clubleiding met beslissingsrecht van de eerste.

Ieder lid verklaart zich akkoord met dit reglement van inwendige orde door zijn aansluiting en wordt geacht het te kennen.